Fakta om RegClim Fase III (2003-2006)

RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden, omliggende havområder og deler av Arktis ved en global oppvarming. Det er et mål å kunne angi usikkerheter knyttet til scenariene og til fysiske prosesser som er viktige for klimaet i våre områder. Prosjektet er delt i 5 moduler med hver sine klare delmål:

  1. Utvikle regionale scenarier for atmosfæriske variable basert på resultater fra anerkjente globale modeller

  2. Utvikle regionale scenarier for klimautviklingen i havet og for Arktis basert på resultater fra anerkjente globale modeller

  3. Øke forståelsen for hvordan prosesser i havet påvirker det globale og regionale klimaet

  4. Beregne virkningen på det globale klimaet av aerosoler i atmosfæren, for derved å anslå usikkerheter i regionale scenarier

  5. Utvikle metode for å kunne studere usikkerheter knyttet til drivhusgassers og partiklers virkninger

Fem norske institutter deltar:

·       Meteorologisk institutt

·       Havforskningsinstituttet

·       Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo

·       Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

·       Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsprogrammet KlimaProg i Norges forskningsråd. Budsjettet er ca. 5.2 mill. kroner pr. år i tillegg til en betydelig egenfinansiering av flere deltakende institutter. Prosjektet er en storbruker av IT-ressurser fra Forskningsrådets program for tungregning. Omkring 25 forskere er involvert.

Meteorologisk institutt har ansvar for å koordinere prosjektet, og prosjektet har en ledergruppe av tre forskere, hvorav professor Tond Iversen, Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo, er leder.

Prosjektet har en bred internasjonal kontaktflate. Det er inngått intensjonsavtaler med flere av verdens fremste klimasentre; bl.a. Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, og med tilsvarende klimaprosjekter i de andre nordiske landene.

RegClim har populærvitenskapelige artikler i hvert nummer av tidsskriftet CICERONE, som kan abonneres på gratis fra CICERO - Senter for Klimaforskning. Se egen oversikt over artiklene.

En detaljert prosjektbeskrivelse for Fase III finnes bare på engelsk